Ετησία Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προσκαλείστε στην Ετησία Γενική Συνέλευση του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών όπου θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015 και ώρα 10.30 πµ στο Ρέθυµνο και συγκεκριµένα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Ρεθύµνου. Παρακαλείστε όπως συµπληρώσετε την Αίτηση Συµµετοχής την όποια σας έχουµε εσωκλείσει µε τον ακριβές αριθµό και ονόµατα των αντιπρόσωπων ( Αµερική 10, Ελλάδα 10, Ωκεάνια 8, Ευρώπη 8), ως επίσης την υπογραφή και σφραγίδα του Προέδρου και του Γραµµατέα του οργανισµού σας. Για λόγους επικυρωποίησης οι Οµοσπονδίες µέλη του Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών παρακαλούνται όπως υποβάλουν πλήρες κατάλογο των µελών Πρωτοβάθµιων Σωµατείων που αντιπροσωπεύουν µε τα ακόλουθα στοιχειά : ( α ) Πλήρη Ονοµασία των Συλλόγων, ( β ) Ονόµατα Προέδρων ( γ ) Ονόµατα Γραµµατέων ( δ ) Πλήρη ταχυδροµική ∆ιεύθυνση του Σωµατείου ( ε ) Ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωµατείου. ( στ ) Τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση Προέδρου. ( ζ ) Κατάθεση βεβαίωσης από τις Οµοσπονδίες για νόµιµη συµµετοχή των Συλλόγων στις Οµοσπονδίες και ότι τα σωµατεία –µέλη είναι νόµιµα συγκροτηµένα. Σας υπενθυµίζουµε επίσης ότι συµφώνα µε το Καταστατικό, οι Συνδροµές των Οµοσπονδιών, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική υποχρέωση, οφείλουν να έχουν ταχτοποιηθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Πρόσκληση