Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
[1] Συστήνεται τριτοβάθμιο πολιτιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ένωση ομοσπονδιών) – συνομοσπονδία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» με έδρα την πόλη του Ρεθύμνου.
[2] Η συνομοσπονδία έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία της διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου «Περί Σωματείων» και αυτού του Καταστατικού. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού, σ’ αυτή την αυτονομία της, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά απορρίπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
α) Η διαφύλαξη της προγονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των δημοκρατικών παραδόσεων του Κρητικού Λαού , καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των εθίμων και ηθών του Γένους μας.
β) Η προώθηση της ιδέας του Συγκρητισμού των απανταχού Κρητών, και η υπεράσπιση των συμφερόντων της Κρήτης και του Ελληνισμού γενικότερα.
γ) Η διαφύλαξη της ιστορίας, της πολιτιστικής παράδοσης της Κρήτης και η μετάδοσή της τόσο στις νεώτερες γενιές, όσο και στις κοινωνίες που διαβιούν και δραστηριοποιούνται Κρήτες.
δ) Η συνεργασία και ο συντονισμός για την αμφίδρομη ανταλλαγή ιδεών, τεχνολογίας, και επιστημών για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων μας και την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης πάντα με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
ε) Η υπεράσπισης της Ελλάδος και του Ελληνισμού γενικότερα καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο όταν τα συμφέροντα τους διακυβεύονται.
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ
Την επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιτυγχάνει το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» :
[α] Με τη διοργάνωση και τέλεση κάθε χρόνο, ποικίλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα μέλη του .
[β] Με την κατά το δυνατό ηθική και υλική ενίσχυση των ομοσπονδιών– μελών του.
[γ] Με το συντονισμό και την εποπτεία των ομοσπονδιών – μελών του και τη συνεργασία μαζί τους με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του συγκρητισμού και με την υποβοήθηση του έργου τους για την καλύτερη οικονομική οργάνωση και λειτουργία τους.
[δ] Με τη συνεργασία μεταξύ των μελών του για την προαγωγή του συγκρητισμού στην κάθε περιοχή και με τη συμμετοχή αυτού και των σωματείων μελών του σε δραστηριότητες πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην ιστορία, την παράδοση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
[ε] Με τη συνεχή προσπάθειά του για την καλλιέργεια και εμπέδωση σχέσεων συναδέλφωσης, συνεργασίας, συμπαράστασης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των μελών του, όπως και των μελών μεταξύ τους.
Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με φορείς ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού, Εκκλησία, Διεθνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε. UNESCO, και λοιπούς πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς φορείς).
Ειδικότερα θα συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ
[1] Μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», μπορούν να γίνουν δευτεροβάθμιες πολιτιστικές κρητικές ομοσπονδίες που είναι δικαστικά ή νομικά αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Π.Σ.Κ. δεν θα δέχεται ως μέλη πάνω από μια ομοσπονδία (ενηλίκων και νεολαίας) από κάθε χώρα.
[2] Η ιδιότητα του μέλους της «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» είναι αμεταβίβαστη.
[3] Το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» υφίσταται, εφόσον οι Δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες – μέλη του δεν μειωθούν σε λιγότερο από δύο, σε διαφορετικές Ηπείρους.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
[1] Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» και των Οργάνων του :
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, όπως της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατασκοπείας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης, δόλια χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας φοροδιαφυγής, δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμισης, καθυπό τροπήν έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθέριας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
[1] Για να εγγραφεί μια ομοσπονδία στη δύναμη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» υποβάλει :
α) Αίτηση εγγραφής και σχετική δήλωση αποδοχής του καταστατικού του Π.Σ.Κ. με συνημμένη ονομαστική κατάθεση των πρωτοβάθμιων σωματείων από τα οποία απαρτίζεται
β) Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας Αρχής της κάθε χώρας ότι έχει αναγνωρισθεί ως ομοσπονδία ή άλλη ομοιόβαθμη οργάνωση και υφίσταται νόμιμα.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού από την αρμόδια δημόσια ή άλλη Αρχής (της κάθε χώρας) με την οποία έχει εγκριθεί αυτό.
δ) Πίνακα στον οποίο να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσης ομοσπονδίας η έδρα και η διεύθυνσή της.
[2] Η εγγραφή μιας ομοσπονδίας γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» .
Εάν η αίτηση απορριφθεί, το αιτούμενο μέλος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην πρώτη μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει κατά πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
[1] Για τη διαγραφή ομοσπονδίας – μέλους του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» απαιτείται σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα έχει ληφθεί με πλειοψηφία των (3/4) του, προς τη Γενική Συνέλευση και απόφαση της τελευταίας αιτιολογημένης, που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία (3/4) των ψήφων των παρόντων μελών του.
Αυτή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει προεγγραφεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής η Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
[2] Μια ομοσπονδία διαγράφεται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους :
α) Αν στερήθηκε της δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αναγνώρισης σαν ομοσπονδία..
β) Αν δηλώσει δια των οργάνων του ότι παραιτείται ή αποχωρεί από τη δύναμη των ομοσπονδιών – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
γ) Αν διαπράξει ιδιαίτερη παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού πάντοτε όμως με την προηγούμενη κλήση της ομοσπονδίας σε απολογία.
δ) Αν η ομοσπονδία έχει σταματήσει να λειτουργεί για μια τριετία ή εάν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δύο.
ε) Αν δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άρθρου 9.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
[1] Όλες οι ομοσπονδίες – μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» έχουν ίσα δικαιώματα εκτός εάν άλλες διατάξεις του καταστατικού ορίζουν διαφορετικά.
[2] Τα μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», που εγγράφονται σε αυτό, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
[1] Οι ομοσπονδίες – μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του.
β) Να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
[2] Σε περίπτωση τροποποίησης Καταστατικού ομοσπονδίας ήδη αναγνωρισμένης, απαιτείται η υποβολή, στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» επικυρωμένο αντίγραφο από δικαστική αρχή του τροποποιηθέντος
καταστατικού και για τις ομοσπονδίες των αποδήμων επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αντίγραφο του τροποποιηθέντος καταστατικού.
[3] Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στη Διοίκηση της ομοσπονδίας , πρέπει να γνωστο¬ποιείται στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» το αργότερο μέσα σε δύο μήνες με την υποβολή των σχετικών αντιγράφων Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητι¬κού Συμβουλίου.
[4] Σε περίπτωση τροποποίησης Καταστατικού μέλους του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», η οποία αφορά αλλαγή των σκοπών, απαιτείται άμεσα η γνωστοποίηση του και η υποβολή, στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» επικυρωμένου αντίγραφου του τροποποιηθέντος Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
[1] Οικονομικοί πόροι του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» είναι :
α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του.
β) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις.
γ) Κάθε είδους εισόδημα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
δ) Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση , Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Εκκλησίες, Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών κ.λ.π.
ε) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.
[2] Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», δεν δικαιούται να επιβάλλει στα μέλη του, χωρίς τη συναίνεσή τους, τακτικές ή έκτακτες οικονομικές επιβαρύνσεις, πέρα από αυτές που προβλέπονται από το Καταστατικό του.
[3] Το οικονομικό έτος διαρκεί από τη λήξη των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την έναρξη των εργασιών της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» είναι :
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
[1] Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
[2] Οι Γενικές Συνελεύσεις του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες και συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των μελών αυτού.
Οι Γενικές Συνελεύσεις του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» Τακτικές και Έκτακτες συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόσκληση μπορεί να γίνει προς τα μέλη δια παντός πρόσφορου μέσου όπως Fax, Email, Τηλεγραφήματος κλπ.
Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται απαραίτητα ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ορισθείσα ημέρα η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων των μελών.
[3] Κάθε ομοσπονδία – μέλος του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις αυτής, από αντιπροσώπους η εξουσιοδοτημένους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη της ομοσπονδίας και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας.
[4] Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με έγγραφο του εκπροσωπούμενου μέλους που κατατίθεται στη Γραμματεία του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», το αργότερο μισή ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
[5] Ο έλεγχος των εξουσιοδοτήσεων για τους αντιπροσώπους των μελών και η νομιμοποίηση των και του δικαιώματος ψήφου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», που συνεδριάζει έστω και αν δεν ευρίσκεται σε απαρτία αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω κατάθεση των εγγράφων συνεπικουρούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση ανακοινώνεται πριν από την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
[6] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», δικαιούνται να παίρνουν το λόγο για όλα τα θέματα που συζητούνται στις Γενικές Συνελεύσεις και να έχουν δικαίωμα ψήφου γι’ αυτά.
[7] Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται, εκτός αν η Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία (50 + 1) αποφασίσει κατά την κρίση της ότι τα προτεινόμενα θέματα πρέπει να συζητηθούν.
[8] Δικαίωμα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό.
[9] Κάθε ένσταση κατά του κύρους απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του κύρους της ψηφοφορίας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια τη ίδιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφαίνεται αμέσως με πλειοψηφία μισού και ενός (50+1) του αριθμού των ψήφων, που διαθέτουν τα παρόντα μέλη.
[10] Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά (μαγνητοφωνημένα ή γραπτά).
Τα πρακτικά αυτά παραδίδονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», και καταχωρούνται στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών, του πιστού της αντιγραφής βεβαιωμένου ενυπόγραφα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ». Αντίγραφα πρακτικών παρέχονται σ’ οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Για τον υπολογισμό νόμιμης απαρτίας, συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» ή για ψηφοφορία, η κάθε μία ομοσπονδία μέλος (δια των αντιπροσώπων της) έχει αριθμό ψήφων που εξαρτάται από τον αριθμό των σωματείων μελών του.
Κάθε ομοσπονδία – μέλος που διαθέτει αριθμό σωματείων – μελών από δύο (2) έως πέντε (5) έχει δύο (2) ψήφους, από έξι (6) έως δέκα (10) έχει τέσσερις (4) ψήφους, από έντεκα (11) έως δέκα πέντε (15) έχει έξι (6) ψήφους , από δέκα έξι (16) έως είκοσι (20) έχει οκτώ (8) ψήφους και από είκοσι ένα (21) και άνω ανεξαρτήτως αριθμού μελών έχει (10) δέκα ψήφους .
Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης ψήφου με εξουσιοδότηση ή με επιστολή.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εφ’ όσον παρίστανται σύμφωνα με τα παραπάνω το 50+1 του συνόλου της νόμιμης συγκρότησης της.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
[1] Τακτική Γενική συνέλευση του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», συγκαλείται μία (1) φορά κάθε χρόνο στην έδρα του στο Ρέθυμνο. Σε κάθε Γενική Συνέλευση τα μέλη εκλέγουν πρόεδρο και γραμματέα.
[2] Η τακτική αυτή Γενική συνέλευση συγκαλείται το χρονικό διάστημα από το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου έως το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και επιλαμβάνεται του έργου της με την παρακάτω σειρά θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
α) Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός και έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες του.
β) Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης.
γ) Αποφασίζει επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», που αφορούν :
δ) Τη διαγραφή μέλους της συνομοσπονδίας ή
ε) Την ανακήρυξη φυσικών προσώπων – που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κρήτη εντός Ελλάδας η στο Εξωτερικό, στον Πολιτισμό και γενικά στην Ανθρωπότητα , ως επίτιμων μελών.
Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων.
[3] Κατά το έτος διεξαγωγής αρχαιρεσιών (ανά τριετία) η Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», συγκαλείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία επιλαμβάνεται και αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
α) Εκλογή προέδρου , γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης .
β) Επικύρωση και νομιμοποίηση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων.
γ) Απολογισμό δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Απολογισμός.
δ) Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
ε) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :
[Ι] Νέου Διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωματικών μελών του με τριετή θητεία.
[ΙΙ] Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών της, με τριετή θητεία.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
[1] Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για ορισμένα κατεπείγοντα επίκαιρα θέματα ως εξής :
α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», οπότε αυτό το κρίνει αναγκαίο.
β) Ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών ομοσπονδιών μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
Στην αίτηση αυτή πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένα και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», υποχρεούται να αποφασίσει για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που περιήλθε στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», η σχετική αίτηση κα η Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
[2] Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επιλαμβάνονται των θεμάτων με την ακόλουθη σειρά :
α) Επικύρωση των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων.
β) Εκλογή προέδρου , γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης .
γ) Απόφαση επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
δ) Απόφαση επί προτάσεων των μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ –
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
[1] Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση των χεριών και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων τις οποίες διαθέτουν τα παρόντα μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[2] Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη του , Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστικές και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφορίες που αφορούν προσωπικά θέματα, είναι μυστικές.
[3] Με φανερή ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν :
α) Την τροποποίηση του Καταστατικού του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», η οποία αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων των παρόντων στη Γενική Συνέλευση ομοσπονδιών και
β) Τη διαγραφή μέλους, η οποία επίσης αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων των παρόντων στη Γενική Συνέλευση ομοσπονδιών .
[4] Για τη λήψη απόφασης που αφορά διάλυση του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του, που δικαιούνται ψήφου και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των παρόντων στη Γενική Συνέλευση σωματείων .
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
[1] Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από το Προεδρείο δηλαδή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, από τρεις Αντιπροέδρους, τον Κοσμήτορα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και δύο μέλη.
[2] Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», είναι τριετής.
Στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της ίδιας ομοσπονδίας για δεύτερη συνεχόμενη τριετία.
[3] Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», και των λοιπών οργάνων, γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε δύο μέρη, και με ενιαίο ψηφοδέλτιο , κατά το χρονικό διάστημα 20 Ιουλίου έως και 20 Σεπτεμβρίου του χρόνου των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται έντεκα (11) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων σε αυτήν μελών της συνομοσπονδίας.
[4] Τα αναπληρωματικά μέλη γίνονται τακτικά και καταλαμβάνουν με τη σειρά εκλογής τους, τις κενές θέσεις που δημιουργούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.
[5] Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», από οποιαδήποτε αιτία μειωθεί κάτω των δύο τρίτων (2/3) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.
[6] Το Διοικητικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, Κοσμήτορα και Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και Τύπου .
[7] Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», συγκαλεί ο Πρόεδρος, τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν γραπτά έξι από τα μέλη του δικαιολογώντας και το λόγο της σχετικής αίτησής τους. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη.
[8] Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστα¬νται επτά (7) τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών.
Προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν προταθεί από μέλος του και γίνει δεκτό από πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα και επικυρώνονται και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου¬λί¬ου.
[9] Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», είναι δημό¬σι¬ες και μπορούν να παρευρίσκονται αντιπρόσωποι των ομοσπονδιών με δικαίωμα λό¬γου, (ένας αντιπρόσωπος για κάθε ομοσπονδία).
[10] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, αναπληρώνονται ως εξής :
[α] Όσον αφορά τα μέλη του Προεδρείου (Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα και Ταμία) αναπληρώνονται από άλλο μέλος της ομοσπονδίας που συμμετέχει στο Προεδρείο μετά από υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας αυτής.
[β] Όσον αφορά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μετέχει στο Προεδρείο, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της ομοσπονδίας που εκπροσωπεί.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», είναι ενδεικτικά αναφερόμενα και τα εξής :
[1] Να διοικεί τη συνομοσπονδία του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», και να διευθύνει τις εργασίες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και κατευθύνσεις.
[2] Να εκπροσωπεί το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», ενώπιον κάθε Αρχής σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις.
[3] Να επιλαμβάνεται των κάθε φύσης διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υποθέσεων και να διεκπεραιώνει αυτές αμέσως.
[4] Να επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων αυτού του Καταστατικού, από όλες τις ομοσπονδίες μέλη του.
[5] Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κάθε απαραίτητη συμπλήρωση και τροποποίηση του Καταστατικού επιμελούμενο κάθε σχετικής προεργασίας και προπαρασκευής.
[6] Να αποφασίζει την απονομή τιμητικών διακρίσεων, τίτλων και βραβείων.
[7] Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή ομοσπονδιών – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ»,
[8] Να καταρτίζει Επιτροπές, να διορίζει και να παύει μέλη των επιτροπών.
[9] Να καταρτίζει Κανονισμό λειτουργίας του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[10] Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», καταρτίζοντας τον ετήσιο Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον απολογισμό και ισολογισμό και να υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζοντας την εκτέλεση των οικείων κεφαλαίων σε συνδυασμό με τα προγράμματα, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[11] Να λαμβάνει και να εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για τη διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργάνωσης του σωματείου «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[12] Να συμπαρίσταται και να συνδράμει τις ομοσπονδίες – μέλη του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[13] Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις προσδιορίζοντας τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιες διάταξης.
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» :
α) Εκπροσωπεί το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», σε όλες του τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και κάθε άλλης αρχής, οργανισμού, Τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Δίδει και αφαιρεί το λόγο.
γ) Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών.
δ) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ». κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και γενικά κάθε έγγραφο που απαιτείται για την καλή λειτουργία του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
ε) Μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», και την ακριβή τήρηση του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
[1] Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή θανάτου του, ο Πρόεδρος αναπληρώνε¬ται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο, της ομοσπονδίας που ασκεί την Προεδρία.
[2] Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και την εκτέλεση αυτών με έγγραφη εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 19 Α
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
[1] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, εκτός από τον Αντιπρόεδρο που εκλέγεται με την Ομοσπονδία μου ασκεί την Προεδρία του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών» , εκλέγονται κατά τη διαδικασία εκλογής των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις ή περισσότεροι αντιπρόεδροι (ανάλογα με τον αριθμό των ομοσπονδιών που συμμετέχουν) .
[2] Οι Αντιπρόεδροι αυτοί αποτελούν τον σύνδεσμο («συντονιστή») μεταξύ της ομοσπονδίας που εκπροσωπούν και του Διοικητικού Συμβουλίου του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών» στο οποίο συμμετέχουν.
ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α) Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα βιβλία των γραφείων καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, που θα συσταθούν, εισηγούμενος, χωρίς ψήφο, τις θέσεις και απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», όσον αφορά στην εφαρμογή των Κανονισμών.
γ) Μεριμνά για τη σύνταξη των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
α) Ο Ταμίας διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.
β) Ενεργεί τις πράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών με τον οποίο υπογράφουν από κοινού τις επιταγές της συνομοσπονδίας.
γ) Καταθέτει τα χρήματα του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», σε Τράπεζες όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ευθύνεται γα τα υπάρχοντα στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» χρήματα.
δ) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον Ισολογισμό, Απολογισμό και Προϋπολογισμό του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
ε) Έχει την προσωπική ευθύνη για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς ένταλμα.
στ) Τηρεί τα Βιβλία Ταμείου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», τα οποία συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην Ελεγκτική Επιτροπή τα Βιβλία Ταμείου, ύστερα από αίτηση αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ».
η) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρεις (3) μήνες, κατάσταση της κίνησης των εσόδων και εξόδων του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Ο Κοσμήτορας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων της ομοσπονδίας και για τη διοργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
Είναι ο σύνδεσμος του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών που τυχόν λειτουργούν στη συνομοσπονδία. Φροντίζει τέλος για τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις εορτές της συνομοσπονδίας καθώς για της συμμετοχή της σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άλλες οργανώσεις, σωματεία κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι επιφορτισμένος με την φροντίδα των Δημοσίων Σχέσεων της συνομοσπονδίας . Φροντίζει για την τήρηση αρχείου σχετικά με τις δραστηριότητες της συνομοσπονδίας (σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) καθώς και για την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για κάθε δραστηριότητα της συνομοσπονδίας. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της συνομοσπονδίας, καθώς και για το έντυπο υλικό που θα εκδίδει η συνομοσπονδία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
[1] Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται με το σύστημα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις αυτού του Καταστατικού, από τους αντιπροσώπους των ομοσπονδιών – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», στην Τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια, οπότε εκλέγονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται ο πρώτος από τα μέλη της σε αριθμό ψήφων . Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής.
[2] Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, τις πληρωμές και την οικονομική διαχείριση του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», ελέγχει τους υποβαλλόμενους Ισολογισμούς συντάσσει δε και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση τις σχετικές εισηγήσεις και εκθέσεις της.
[3] Ο Ταμίας του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε στοιχείο που ζητάει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημέρα που η Επιτροπή υπέβαλε τη σχετική αίτηση για έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[4] Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται επίσης οκτώ ημέρες (8) ημέρες, πριν από την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της και προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», συντάσσει δε και σχετική έκθεση που την υποβάλει στη Γενική Συνέλευση.
[5] Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, σε περίπτωση δε διαφωνίας η διαφωνία αυτή διατυπώνεται έγγραφα.
[6] Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δεύτερου εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.
Τα υπόλοιπα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», ισχύουν και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
[1] Υποψηφιότητα, για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε το επιθυμεί με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) Να είναι το λιγότερο από διετίας μέλος, ομοσπονδίας – μέλους του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
Η ιδιότητα αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με την κατάθεση στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ», σχετικού εγγράφου της ομοσπονδίας , της οποίας ο υποψήφιος είναι μέλος.
β) Η υποβολή των υποψηφιοτήτων τόσο για το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κατατεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», δύο (2) ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση με ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας .
[3] Μία ημέρα προ των αρχαιρεσιών, γίνεται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακηρύσσει τους υποψηφίους αυθημερόν, αναρτά δε τον κατάλογο υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε εμφανή θέση των γραφείων του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
Αντίγραφο του καταλόγου αυτού, μαζί με τα ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων δίνονται στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
[1] Για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», η Γενική Συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των αντιπροσώπων των ομοσπονδιών – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», τριμελή εφορευτική επιτροπή με φανερή ψηφοφορία.
Τα μέλη της επιτροπής αυτής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο.
[2] Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
Η Εφορευτική Επιτροπή διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες δημόσια. Καλεί γι’ αυτό ονομαστικά τον κάθε αντιπρόσωπο της ομοσπονδίας του να παραλάβει τα ψηφοδέλτια και το φάκελο, να αποσυρθεί στο παραβάν να εκφράσει τις προτιμήσεις του και να ρίξει στη συνέχεια στις δύο χωριστές ψηφοδόχους τον κλειστό φάκελο με το ψηφοδέλτιο.
Για κάθε ψηφοφορία (δηλαδή Προεδρείου και υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) πρέπει να υπάρχει φάκελος με διαφορετικό χρώμα.
[3] Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προβαίνει στην καταμέτρηση, την αρίθμηση, τη διαλογή και τη μονογραφή από τον Πρόεδρό της των ψηφοδελτίων.
Η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων, που πήρε κάθε υποψήφιος γίνεται από την Επιτροπή.
[4] Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, στην ανακήρυξη των επιτυχόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», κατά σειρά εκλογής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος.
Συντάσσει γι’ αυτό Ειδικό Πρωτόκολλο, που αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος.
Το παραπάνω Πρωτόκολλο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και δίνεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που το επισυνάπτει στο Πρακτικό αυτής και υποχρεούται να το παραδώσει στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
[5] Η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει κάθε ένσταση για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στον κατάλογο των αντιπροσώπων των σωματείων και γνωστοποιεί την απόφασή της αμέσως στη Γενική Συνέλευση κα προτού αρχίσει η ψηφοφορία.
[6] Το έγκυρο ή όχι των ψηφοδελτίων εναπόκειται στην κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία στο Πρακτικό που συντάσσει αιτιολογεί την απόφασή της, όταν εκφραστεί σχετική αντίρρηση.
ΑΡΘΡΟ 27
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
[1] Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» γίνεται με δύο ψηφοδέλτια με μυστική ψηφοφορία σε δύο στάδια .
Κατά το πρώτο στάδιο το οποίο, αφορά την εκλογή των αξιωμάτων του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, το ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ενιαίο καταρτίζεται ως εξής:
Κάθε ομοσπονδία θέτει υποψηφιότητα με τέσσερις (4) υποψηφίους, δίπλα στα ονόματα των οποίων αναγράφεται το αξίωμα για το οποίο επιθυμούν να εκλεγούν.
Οι αντιπρόσωποι κατά την ψηφοφορία αυτή, επιλέγουν την ομοσπονδία που επιθυμούν, θέτοντας ένα σταυρό προτίμησης δίπλα στην επωνυμία της ομοσπονδίας αυτής.
Στα ονόματα των υποψηφίων δεν τίθεται σταυρός προτίμησης και εάν τεθεί το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αυτής η Εφορευτική Επιτροπή αφού προβεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων ανακοινώνει αμέσως τα αποτελέσματα. Οι υποψήφιοι της ομοσπονδίας που εκλέγονται με αυτή τη διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν υπάρξει, αυτή είναι άκυρη και απορρίπτεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
[2] Αμέσως μετά διεξάγεται η ψηφοφορία για τα υπόλοιπα επτά (7) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς τη συμμετοχή μελών της ομοσπονδίας που εξελέγη κατά το πρώτο στάδιο για την ανάδειξη του Προεδρείου, στο οποίο αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε ομοσπονδία, με απόλυτη αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων της .
[3] Ο αντιπρόσωπος του σωματείου που ασκεί το δικαίωμα ψήφου, εκφράζει την προτίμησή του υποχρεωτικά με ένα (1) έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης, για τους υποψήφιους κάθε ομοσπονδίας.
[4] Στο φάκελο κάθε μίας από τις παραπάνω ψηφοφορίες μόνο ένα ψηφοδέλτιο μπορεί να τεθεί, σε αντίθετη δε περίπτωση η ψήφος είναι άκυρη. Οι σταυροί τίθενται με μπλε ή μαύρο μελάνι, εμπρός ή πίσω από την επωνυμία της ομοσπονδίας (για την πρώτη ψηφοφορία) ή από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (για τη δεύτερη ψηφοφορία).
Το ψηφοδέλτιο της δεύτερης από τις παραπάνω ψηφοφορίες που δεν έχει κανέναν ή έχει περισσότερους των κατά τα παραπάνω αναφερόμενων σταυρών δεν προσμετράται σε κανένα των υποψηφίων και είναι άκυρο.
[5] Η ψηφοφορία, και για τα δύο στάδια, άρχεται μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και έχει διάρκεια έως τρεις (3) ώρες, μπορεί δε να παραταθεί κατά την κρίση της επιτροπής εφ’ όσον υπάρχουν εκλογείς για να ψηφίσουν. Η διαλογή γίνεται μετά τη λήξη της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή.
[6] Εκλέγονται υποχρεωτικά, ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των εκλεγμένων σύμφωνα με την πρώτη ψηφοφορία για το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι πρώτοι δύο σε αριθμούς ψήφων της κάθε ομοσπονδίας.
Ο πρώτος σε αριθμούς ψήφων από τους υποψηφίους της κάθε ομοσπονδίας, μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών», ως Αντιπρόεδρος – υπεύθυνος για την ομοσπονδία που εκπροσωπεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 19Α του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου τον αναπληρώνει ο αμέσως επόμενος σε σταυρούς προτίμησης αντιπρόσωπος της ομοσπονδίας που έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανά ομοσπονδία και μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με τη σειρά επιτυχίας τους.
[7] Σε περίπτωση ισοψηφίας (κατά τη δεύτερη ψηφοφορία) η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Ελεγκτικής Επιτροπής θα γίνει με κλήρωση αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή τίθενται στο τέλος του ψηφοδελτίου για οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αντιπρόσωπος κάθε ομοσπονδίας θέτει υποχρεωτικά ένα (1) έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης, εκλέγονται δε οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και δύο (2) αναπληρωματικοί.
ΑΡΘΡΟ 28
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» δεν μπορούν να παρέχουν σ’ αυτό εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτή συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσης άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους για ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχές προς το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντολής του Αστικού κώδικα, ως προς τις δαπάνες των μελών Διοίκησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση για ημεραργίες, για απασχόλησή τους σε υποθέσεις του, ούτε καν έξοδα κίνησης, για μετακινήσεις τους μέσα στην έδρα του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[1] Τα έσοδα και τα έξοδα του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», προσδιορίζονται κάθε οικονομικό έτος με τον Προϋπολογισμό.
[2] Το οικονομικό έτος αρχίζει από την λήξη των εργασιών της «Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την επόμενη.
Ο απολογισμός και ισολογισμός του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», υποβάλλονται για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
[3] Ο προϋπολογισμός, απόλυτα ισοσκελισμένος, κατατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», για έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου και τίθεται για έγκριση στους εκπροσώπους των σωματείων – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
[1] Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού μπορεί να αποφασιστεί σε Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», που βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου του αριθμού των ψήφων που διαθέτουν οι παρούσες στη Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίες.
[2] Τροποποίηση του καταστατικού δεν είναι επιτρεπτή πριν την πάροδο ενός έτους από την ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης της έγκρισής του από το αρμόδιο Δικαστήριο.
[3] Σε περίπτωση ασάφειας αυτού του Καταστατικού, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων.
ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΛΥΣΗ Π.Σ.Κ.
[1] Η διάλυση του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», μπορεί να αποφασιστεί σε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Σωματείων – μελών του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ», η οποία βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των παρόντων σωματείων.
[2] Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» περιέρχεται στην Κρητική Εστία.
ΑΡΘΡΟ 32
ΣΦΡΑΓΙΔΑ Π.Σ.Κ.
Το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» έχει σφραγίδα που φέρνει σχηματική παράσταση της Κρήτης γύρω – γύρω από τις λέξεις του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 2003.
ΑΡΘΡΟ 33
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[1] Για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» η συνομοσπονδία θα διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους : κ. Σταύρο Σημαντήρη του Νικολάου αντιπρόσωπο της «Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής» , κ . Εμμανουήλ Πατεράκη του Δράκοντος αντιπρόσωπο της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων» κ. Ιωάννη Επιτροπάκη αντιπρόσωπο της «Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας» και κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη, αντιπρόσωπο της «Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας», καθήκοντα δε Προέδρου θα ασκεί ο Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής κ. Σταύρος Σημαντήρης, ο οποίος και εξουσιοδοτείται από την παρούσα Συνέλευση να υποβάλει το Καταστατικό αυτό στο αρμόδιο Δικαστήριο για έγκριση.
[2] Στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» θα συμμετέχουν δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδίες) . Από κάθε χώρα θα συμμετέχει ένα μόνο δευτεροβάθμιο σωματείο (ομοσπονδία) του μέγιστου εγχώριου βεληνεκούς αποκλειόμενων δευτεροβάθμιων οργανώσεων σε επίπεδο Δήμων, Επαρχιών Νομών ή οποιασδήποτε άλλης διοικητικής διαίρεσης, με εξαίρεση μίας δευτεροβάθμιας οργάνωσης νεολαίας.
[3] Το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» θα διοργανώνει κάθε τρία χρόνια Συνέδριο των απανταχού κρητών στην Κρήτη. Στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μπορεί να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από την :
α) Εκκλησία της Κρήτης
β) Τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης
γ) Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης
δ) Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης
ε) Τις Ενώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων της Κρήτης.
[5] Το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ» θα προβεί στην ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κρητικών Μελετών & Ερευνών το οποίο θα στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
ΑΡΘΡΟ 34
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Π.Σ.Κ.
Αυτό το καταστατικό, που περιέχει τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, εγκρίθηκε από την πρώτη Γενική Συνέλευση των αντιπρόσωπων των ομοσπονδιών – μελών του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ» κατά τη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου του 2003, και ισχύει από την έγκριση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Ιερά Μονή Αρσανίου 15 Δεκεμβρίου 2003
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
[1] Σταύρος Σημαντήρης[2] Εμμανουήλ Πατεράκης[3] Αντώνης Τσουρδαλάκης[4] Ιωάννης Επιτροπάκης